Kệ Drive In Hai My Rack
存储系统

DRIVE-IN / THRU

Đây là một giải pháp rất phổ biết mà HAIMY đã thiết kế cho khách hàng trong suốt 30 năm qua. Thông thường giải pháp này được kết hợp với giải pháp kệ chứa hàng Selective, Double Deep HAIMY在越南实施的大型仓储系统中,为客户带来了诸多经济效益。

 

HAIMY 的免下车/免下车托盘货架系统是一种投资效率高、成本效益高的解决方案,可提高库存能力。 该货架系统与选择性货架一样,每个托盘位置的投资成本较低。 托盘沿着叉车轨道系统的深度并排放置。

 

每个这样的深槽可设计容纳2-7个托盘或更多,货架系统的高度可以是3-5层这样的深槽。

DRIVE IN RACK

进入之后 / 先出

驶入式托盘货架系统专为单面装卸而设计。 有了这个系统,根据“后进先出”(LIFO)的原则,后放入的货物将被先取出,隔间系统越深,操作叉车的难度就越大。

 

但是,HAIMY的导轨是完全按照叉车尺寸设计的,减少了出现问题的可能性。

DRIVE THRU RACK

先入场 / 先出

与 Drive-In 托盘货架系统相比,Drive-Thru 托盘货架系统从系统的一侧送入货物并从另一侧取出。 有了这个解决方案,注意仓库中的货物,按照“先进先出”(FIFO)的原则,先入的货先取出。

 

Ở phía cuối của hệ thống kho kệ chứa hàng Drive Thru rack cũng có một lối vào cho xe nâng lấy hàng.

用事业

架子 DRIVE-IN / THRU

  • 该解决方案投资成本低,但仓库中的托盘容量要大得多。
  • 最大限度地利用仓库空间。
  • 方便使用各种叉车。
  • 可以设计解决方案 Last in / First out 或者 First in / First out 根据仓库需要或存放大量相同类型的产品时。
  • 通过在越南市场的实际供货,HAIMY这款货架系统非常适用于包括基础工业、食品、尤其是 冷库行业.

效力

关于设计

  • 货架系统仅靠人工搬运货物,不使用托盘存放大件货物,也不需要使用叉车。
  • 仓库系统非常灵活。
  • 可设置,格式丰富的货舱系统。
  • 适用于建有自动或手动装卸设备的窄通道高层仓库系统。

包含状况良好的托盘,经济有效,因为总是移除空间

__ HAIMY 公司实施的 Shelf Drive-In / Drive-Thru 的实际图像 __

Kệ Drive In Hai My Rack
kệ kho drive in - pallet rack
Kệ chứa hàng Hai My Rack, kệ kho, kệ công nghiệp, kệ pallet

选择性货架类型

货架类型 Non – Selective

仓库 Non-Pallet

其他产品

外包服务

Hotline tư vấn khách hàng:+84 978 475 575